തിരുവനന്തപുരത്ത് ലൈറ്റ് മെട്രോ നിര്‍മ്മാണത്തിന് തുടക്കമാകുന്നു; പ്രാരംഭമായി നിര്‍മ്മാണത്തിന് ടെന്‍ഡര്‍ വിളിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ശ്രീകാര്യം, ഉള്ളൂര്‍,