പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം എസ്രയിലെ ഹിറ്റ് പാട്ടാണ് ലൈലാകമെ. രാഹുല്‍രാജ് സംഗീതം നല്‍കിയ ഈ പാട്ടിന്റെ കവര്‍ കാവ്യാ അജിത്ത് പാടിയിരിക്കുന്നതും നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കണം.

‘ലൈലാകമെ’ രാഹുല്‍ രാജിന്റെ പാട്ടിന്റെ ഈ കവര്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?